Stát přistěhovalců

Je to fakt, který si u nás (a jistě v celé Evropě) málokdo uvědomuje, i když je samozřejmě všeobecně znám. Že totiž v USA jsou všichni obyvatelé (svým původem) přistěhovalci. Jen shodou okolností největší část obyvatelstva tvoří (zatím!) běloši. Ale ani to ZATÍM neplatí na uzemí USA všude. Například v Kalifornii dnes tvoří většinu lidé orientálního původu. Tak zvané čínské čtvrti už dávno nejsou jen malou atraktivní částí města a lákadlem pro turisty. Ku příkladu v San Francisku, druhém největším městě západního pobřeží Spojených států, dnes barevní obyvatelé nejen že tvoří velmi podstatnou většinu, ale stali se už dávno rozhodující silou ekonomiky a společnosti. Podle posledních ročenek statistických údajů tam tvoří jen Asiaté celých 36% populace (nezapočítáni jsou kupř. černoši a míšenci). V nižších věkových kategoriích je toto procento ještě daleko vyšší. Školní lavice jsou ze 42% obsazeny Asiaty a jen z 12% bělochy: ostatní jsou černoši, míšenci a celá řada dalších etnik. V porodnicích se čím dál tím více rodí dětí asijského a černošského (povolený název je „afroamerického“) původu. Ti všichni se již dávno změnili ve střední a často bohatou vrstvu společnosti. Není proto divu, že mají stále větší a větší vliv na politické a společenské dění. Samozřejmě i na kulturu, morální a duchovní hodnoty a tím i na celkový obraz a stav společnosti. V již zmíněném San Francisku mají post policejního ředitele – ale to vůbec není nějaká výjimka. Ve Spojených státech nastala v poslední době zcela zvláštní situace: bílí se pomalu ale jistě stávají menšinou. Situace, ke které došlo v již zmíněné Kalifornii, není zdaleka ojedinělá – je naopak více méně obdobná i v ostatních státech Unie. Mohl bych třeba připomenout stát Florida, kde místní voliči byli rozhodujícím „jazýčkem na váze“ při volbě posledního amerického prezidenta. Florida je totiž rovněž státem, kde již dnes jsou bílí v menšině. K dané situaci musíme rovněž přičíst tzv. „rasismus naruby“. Je to jev starý již několik desítek let. Ve zkratce se jedná asi o to, že když jde o obsazení nějakého význačnějšího místa ve státní správě, na ministerstvu, v policii, armádě, soudnictví, vědeckých ústavech, prostě kdekoli – a mezi uchazeči jsou jak bílí, tak barevní, místo téměř vždy dostane ten druhý, hlavně pokud se jedná o černocha (pardon: o afroameričana). Tohle je ale již dávno všeobecně známo a bylo to mnohokrát publikováno. Diskriminace a znevýhodňování bílých je realitou i v případě, že dotyčný má daleko lepší a vyšší kvalifikaci (téměř v každém případě). Tohle „zavedli“ poslední američtí prezidenti a vůbec celá americká vládnoucí vrstva. Takže kromě židů (tradičně) tam pomalu ale jistě narůstá další rasová vrstva, která aspiruje na vládu v nejmocnější a nejsilnější zemi světa. Nikdo se sice již dnes nepozastavuje nad tím, že ve sněmovně representantů či v senátu je značné procento zástupců neevropského původu – ale až bude v blízké budoucnosti zvolen americkým prezidentem černoch (stále se pletu – samozřejmě afroameričan), Číňan nebo mulat ? Zřejmě i na to si tam lidé zvyknou a i okolní svět to vezme prostě na vědomí.

Takový rasový a etnický konglomerát je jistě znát ve všech oblastech lidského konání. U nás v Evropě (zatím stále aspoň teoreticky bílé) má každý národ svoji starou specifickou kulturu: zcela jedinečnou ve všech svých projevech a každý evropský národ je na ni hrdý. Nemusím jistě uvádět příklady a toto dokazovat. Ve Spojených státech je něco takového naprosto neznámou věcí. Tzv. americký národ je nesmyslnou fikcí a výraz „americká kultura“ je čím dál tím víc výrazem pejorativním a hanlivým. Místo dlouhých vědeckých a zasvěcených rozborů se stačí třeba podívat na onen nekonečný příliv americké „kultury“, která se dnes a denně prezentuje v naší televizi. Kultura je VŽDY obrazem společnosti, která ji vytváří. To platilo vždycky a platí to stále. Ty ubohé slátaniny, kde kromě propagace sexu, násilí a stupidních sci-fi „příběhů“ najdete skutečné kultury jako šafránu, ilustrují současný a daný stav americké reality. A jako by toho nebylo dost, chtěly by USA do budoucna takový rasový a kulturní „koktejl“ zřídit a prosadit i v Evropě: přetvořit ji k obrazu svému. Co jiného je tlak na evropské státy ohledně „sjednocení“ v EU a NATO? Celá Evropa by v budoucnu měla být jedinou multirasovou oblastí bez hranic, bez vlastní kultury, bez vlastních morálních hodnot, bez vlastních historických kořenů, s jediným „úředním“ jazykem (angličtinou, jak jinak) – s vyhlídkou, že tuto etnickou směsku doplní v bohaté míře příliv přistěhovalců z Afriky a z Asie. V daleko větší míře, než je tomu již dnes kupř. ve Francii či Anglii.

Ve středověku hrozilo Evropě velké nebezpečí z Osmanské říše. Byla doba, kdy turečtí dobyvatelé stáli již před branami Vídně. Evropě tehdy hrozila celková okupace a islamizace. Bylo zásluhou evropských panovníků, hlavně císařů Svaté říše římské, že dokázali čelit tomuto nebezpečí a zachránit bílou Evropu.

I dnes hrozí Evropě nebezpečí – určitě větší než kdysi, protože je zákeřnější a je jaksi „zevnitř“. Jen jedna jediná síla by dokázala čelit této hrozbě a vrátit Evropě její význam, velikost, kulturu a čistotu. Všichni víme, o jakou sílu se jedná. Ta síla byla bohužel dočasně pozastavena. Ona jediná ale dokáže Evropu zachránit – pokud nebude již příliš pozdě. Jsme součástí oné síly, víme to, uvědomujeme si své historické poslání a musíme tedy podle toho jednat a bojovat. NIKDY se nesmíme vzdát svých cílů, protože doslova představujeme pro historickou bílou Evropu poslední šanci a naději. V žádném případě přece nehodláme dopustit, aby i naše vlast byla státem přistěhovalců. Aby nastal – doslova – konec ČESKÝCH dějin. Jistě, bude to velký a dlouhý boj a v každém boji lze zahynout nebo zvítězit.

My věříme, že na konci naší cesty a našeho zápasu nás čeká vítězství.

Reklamy

Komentáře nejsou povoleny.

%d bloggers like this: